โปรแกรมคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( ER Triage )

โรงพยาบาลจอมทอง

วันที่ :
....

ชื่อ-สกุล: -

HN : อายุ :

CC :
ESI Criteria Approach
1.)ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วนหรือไม่ ?
 
2.) ซึม สับสน ?
 
3.) Severe pain (PS>7) ?
 
4.) มีความเสี่ยงสูงหากให้รอ?
 
5) แนวโน้มการทำกิจกรรมการพยาบาล ?
 
 
6.) Danger zone vital signs ?
 

ESI Level = แปรผล :
 

ผู้คัดกรอง
 
Copyright @ 2017 EKKAWIT ALL RIGHTS RESERVED